Obchodná spoločnosť All4sound Polska sp. z o.o.

so sídlom Stawowa 19, 434-00 Těšín

Identifikačné číslo: 389324959

DIČ: PL5482737290

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.all4sound.sk

 

 

1.    Úvodné ustanovenie

 

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len ,,obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti,All4soud Polska sp. z o.o.,se sídlem Stawowa 19, 434-00 Těšín, Identifikační číslo: 389324959, DIČ: PL5482737290 (ďalej len ,,predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 175 odst. 1 zákona č. 89/2021 Sb., občiansky zákonník (ďalej len ,,občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kupnej zmluvy (ďalej len ,,kupná zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len ,,kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umistnenej na internetovej adrese (ďalej len ,,webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len ,,webové rozhranie obchodu).

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou, či osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu ide uzatvoriť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

 

2.    Užívateľský účet

 

2.1. Na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na webovej stránke, môže kupujúci pristupovať do svojho užívatelského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len ,,užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie, priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pre objednávanie tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nezbytných k prístupu do jeho užívateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet dlhžie než 24 měsiců nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

 

3.    Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohoto tovaru. Ustanovenie § 1735 odst. 2 občianského zákoníku sa nepoužije.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien  jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzena možnosť predávajúceho uzatvoriť zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie spojené s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky.

3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 • 4.1. objednávanom tovare (objednaný tovar ,,vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
 • 4.2. spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o pažadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
 • 4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len jako ,,objednávka“).

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu, je kupujúcemu omožnené skontrolovať  a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko ,,Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

3.6. Odoslanie objednávky sa považuje za taký úkon kupujúceho, ktorý nepochybným spôsobom identifikuje objednaný tovar, kupnú cenu, osobu kupujúceho, spôsob úhrady kúpnej ceny, a je pre zmluvné strany záväzným návrhom kúpnej zmluvy. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári, zoznámenie sa s obchodnými podmienkami na webovej stránke a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámil.

3.7. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho, uvedenú v užívateľskom rozhraní, či v objednávke (ďalej len ,,elektronická adresa kupujúceho“).

3.8. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokládané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

3.9. Návrh kúpnej zmluvy vo forme objednávky má platnosť pätnásť dní.

3.10. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptácie), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.11. V prípade, že niektorý z požiadavkov uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na elektronickú adresu kupujúceho pozmenenú ponuku  s uvedením možných variantov objednávky a vyžiada si stanovisko kupujúceho.

3.12. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takomto prípade uzatvorená až akceptáciou kupujúceho prostredníctvom elektronickej pošty.

3.13. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonné hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

4.    Cena tovaru a platobné podmienky

 

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu následujúcimi spôsobmi:

 • 1.1. v hotovosti v prevádzkarni predávajúceho na adrese,
 • 1.2. v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke,
 • 1.3. bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č  9137142 / 0800. , vedený u spoločnosti Česká Spořitelná (ďalej len ,,účet predávajúceho“),
 • 1.4 bezhotovostne prostredíctvom platobného systému,
 • 1.5. bezhotovostne patebnou kartou
 • 1.6. prostredníctvom úveru poskytnutého treťou osobou.

 

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou a nákladmi spojené s dodaním tovaru.

4.3 .Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotktnuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany  kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.8), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie §2119 odst. 1 občianskeho zákoníka sa nepoužije.

4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno navzájom kombinovať.

4.8. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

4.9. Ak je v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené obecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy  kupujúcemu daňový doklad – fakturu. Predávajúci je plátcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

 

5.    Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

 • Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákoníka, nemožno mimo iné odstúpiť od kúpnej zmluvy:
 • 1.1. o dodávke tovaru, ktorého cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť behom lehoty pre odstúpenie od zmluvy,
 • 1.2. o dadaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dňoch a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli predávajúceho,
 • 1.3. o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu,
 • 1.4. o dodávke tovaru, ktorá podlieha rychlej skáze, ako i tovaru, ktoré bolo po dodaní nenávratne zmiešané s iným tovarom,
 • 1.5. o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktoré kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
 • 1.6. o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil jejich pôvodný obal,
 • 1.7. o dodávke novín, periodik alebo časopisov,
 • 1.8. o dodaní digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzatvorením zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takomto prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 či o iný prípad kedy sa nedá od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustnovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákoníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to štrnásť (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodania niekoľko častí, beží tato lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

5.3. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať mimo iné na adresu prevádzkarne alebo sídla predávajúceho. Pre doručovanie odstúpenia od zmluvy platí ustanovenie čl. 11 týchto obchodných podmienok.

5.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2. obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnásti (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s navrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

5.5. V prípade ostúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnásti (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je rovnako oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už při vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy , predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky skôr, jako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.6. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovaru je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.7. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.8. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovaciou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeku účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček.

6.    Doprava a dodávka tovaru

 

6.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodávke.

6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Pri prevzatí tovaru od preprevcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade ohľadania porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

 

 

 

 

7.    Práva z chybného plnenia

 

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadi příslušnými obecne záväznými predpismi (najmä ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákoníka).

7.2. Predávajúci odpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci odpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

 • 2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany ujednali, a ak chýba ujednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
 • 2.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa,
 • 2.3. tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutého vzorku alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa zmluveného vzorku alebo predlohy,
 • 2.4. je tovar v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • 2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov

7.3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávajúceho za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena ujednaná, na opotrebený tovar spôsobený jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu odpovedajúceho miere používania alebo opotrebenia, ktorou tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.4. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí.

7.5. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci od predávajúceho na adresa jeho prevádzkarne, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania. Za okamžik uplatnenia reklamácie sa považuje okamžik, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

7.6. Ďalšie práva  a povinnosti strán súvisiacich s odpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

 

8.    Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

 

8.1.Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Predávajúci nie je ku vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kodexmi chovania vo zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

8.3. Mimosúdne vybavovanie zťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy. Informáciu o vybavení zťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

8.4. Živnostenskou kontrolou vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobních údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobních údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iné dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

8.5. Kupujúci týmto na seba preberá nebezpečie zmeny okolností voz mysle § 1765 odst. 2 občianskeho zákoníka.

 

9.    Ochrana osobných údajov

 

9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení nejsorších predpisov.

9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a (ďalej spoločne všetko len jako ,,osobné údaje“).

9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia užívateľského účtu. Ak nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy.

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (při registrácii, vo svojom užívateľskom účte, při objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytečného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

9.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú  osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odevzdávané tretím osobám.

9.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu 3 let. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

9.8. V prípade, že sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel jejich spracovania, môže:

 

 • 8.1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
 • 8.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstranil takto vzniknutý stav.

9.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Pradávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nezbytné na poskytnutie informácie.

 

10.          Zasielanie obchodných oznámení a ukládanie cookies

 

10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacimi s tovarom, službami alebo podnikom pradávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možno vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

11.          Doručovanie

 

11.1. Oznámenia týkajúce sa vzťahov predávajúceho a kupujúceho, najmä týkajúce sa odstúpení od kúpnej zmluvy, musia byť doručené poštou, formou doporučeného dopisu, ak nie je v kúpnej zmluve stanované inak. Oznámenia sa doručujú na príslušnú kontaktnú adresu druhej strany a považujú sa za doručenú okamžikom jejich dodania prostredníctvom pošty, s výjimkou oznámenia o odstúpení od zmluvy učinené kupujúcim, kedy je odstúpenie účinné, pokiaľ je oznámenie kupujúcim v lehote pre odstúpenie odoslané.

11.2. Za doručené sa považuje i oznámenie, ktorého prevzatie bolo adresátom odmietnuté, ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej dobe, alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručiteľné.

11.3. Zmluvné strany môžu bežnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú  v užívateľskom účte kupujúceho či uvedenú kupujúcim v objednávke, resp. na adresu uvedenú na webovej stránke predávajúceho.

 

12.          Záverečné ustanovenia

 

12.1.Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany zjednajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z obecne záväzných právnych predpisov.

 

12.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jednoho ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

12.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy

12.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie, All4sound Polska sp. z o.o., Na příkopě 1221, 738 01 Frýdek-Místek, Česká Republika, obchod@all4sound.sk, +420 555 333 548